szerda, március 20, 2019
Text Size
Civil pálya Cikkek A fogyasztóvédelmi hatóságok feladatai

A fogyasztóvédelmi civil szervezetek tevékeny szerepet vállalnak a hazai fogyasztóvédelemben, ezért itt a szervezetek által megjelentetett híreket olvashatják.

Ma Magyarországon több különböző, fogyasztóvédelmi feladatkörrel bíró hatóság felel azért, hogy a vállalkozások betartsák a fogyasztóvédelmi előírásokat. Az alábbiakban rövid betekintést nyújtunk abba, hogy az állami szervek közül mely részfeladatokért ki felel.


Itt ugyanakkor rögtön fontos azt is megjegyezni, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti vitás ügyek eldöntése – bizonyos rendkívül szűk kör kivételével – nem az egyes hatóságok feladata, hanem azzal a békéltető testületek foglalkoznak, illetve az ilyen igények polgári peres úton is érvényesíthetőek még, bíróság előtt (vagy adott esetben fizetési meghagyás kibocsátásával, közjegyző előtt). Egy példával illusztrálva: internetes vásárlás esetén a fogyasztók –egyes kivételekkel– meggondolhatják magukat tizennégy napon belül és visszaküldhetik a terméket a webáruháznak, ezt hívjuk indokolás nélküli elállási jognak. Ha a fogyasztó ezt a jogát gyakorolja, és a vállalkozás szerint ezzel mégsem élhetett volna, úgy a fogyasztóvédelmi hatóság nem döntheti el, hogy melyik félnek van igaza, és nem is hozhat olyan döntést, hogy a vállalkozás utalja vissza a termék árát a fogyasztónak. Ma Magyarországon erről a békéltető testületek, illetve a bíróság dönthet.

 

Fogyasztóvédelmi hatóság

 

Az állami szervezetek közül a fogyasztóvédelmi hatóság általános fogyasztóvédelmi feladatokkal bír és több szintre tagozódva működik, hiszen a számtalan különböző feladatkör megoszlik a járási hivatalok, a megyeszékhely szerinti járási hivatalok, a Pest Megyei Kormányhivatal, valamint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter között.

 

Többek között a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi azt, hogy a fogyasztónak a vállalkozással szemben benyújtott panaszára válaszolt-e az érintett cég harminc napon belül vagy épp, hogy a hibás termék miatti kifogásról felvették-e a kötelező jegyzőkönyvet és átadtak-e abból egy példányt a fogyasztónak.

 

Magyar Nemzeti Bank

 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szintén egy hatóság, amely számtalan feladattal és funkcióval bír a pénzügyi közvetítőrendszer területén. Ennek során felügyeli annak egészét és biztosítja a hatékony működését is, melynek veszélyeztetése esetén közbelép és a megfelelő eszközt alkalmazza. Ez az eszköz lehet engedély visszavonása, bírság kiszabása és számos más szankció vagy intézkedés. Mindez azt jelenti, hogy az MNB egyben a bankoknak, biztosítóknak és egyéb pénzügyi szolgáltatónak a felügyeleti szerve is. Egyik legfőbb feladata, hogy betartassa e piaci szereplőkkel a rájuk vonatkozó kötelező előírásokat, jogszabályokat, rendelkezéseket. Emellett arra hivatott, hogy javítsa és erősítse a fogyasztóknak a pénzügyi szolgáltatókba, és az általuk nyújtott szolgáltatásokba vetett bizalmát, és ezen keresztül ellássa a pénzügyi fogyasztóvédelmi hatóság feladatát is.

 

Ellenőrzi ugyanis a pénzügyi szolgáltatók működését azok létrehozásától egészen a megszűnésükig, eközben pedig folyamatosan felügyeli működésüket. Így például ahhoz, hogy egy bank megkezdje tevékenységét, eleve külön engedély szükséges. Az engedélyezés mellett a másik fontos eszköz az ellenőrzés, ennek során az MNB azt vizsgálja, hogy a pénzügyi szolgáltatók betartják-e a rájuk vonatkozó szabályokat, azokat megfelelően hajtják-e végre. Ezzel együtt piacfelügyeleti funkcióval is bír, amely azt a célt szolgálja, hogy a fogyasztók számára ne nyújthassanak semmilyen szolgáltatást azok a pénzpiaci szereplők, amelyek a szükséges feltételeknek nem felelnek meg vagy például engedéllyel nem is rendelkeznek. Az ilyen szolgáltatókkal való szerződéskötés ugyanis rendkívül nagy kockázatokat hordoz az ügyfelekre nézve. Esetükben ugyanis a szolgáltató nagy valószínűséggel nem felel meg azoknak a kritériumoknak, amelyek egyébként elengedhetetlenek például egy bank esetében.

 

Gazdasági Versenyhivatal

 

A Gazdasági Versenyhivatalnak (GVH) a piacgazdaság működésében betöltött - a verseny szabadságával és tisztaságával kapcsolatos - szerepe, hogy a köz érdekében, a hosszú távú fogyasztói jólétet és így a versenyképességet is növelő módon érvényt szerezzen a hatáskörébe tartozó versenyjogi rendelkezéseknek, valamint, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel általában is támogassa a versenyt, vagy ahol verseny nem lehetséges, elősegítse a versenyt megteremteni vagy a pótolni hivatott állami szabályozás kialakítását.

 

Ebből következik egyúttal, hogy nagy szereppel bír a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen, például megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésében és meggátolásában is, többek között a hatósági bírság eszközével. Meg kell jegyezni, hogy hasonló feladatköre – a hozzájuk kapcsolódó területeken – a fogyasztóvédelmi hatóságnak és a Magyar Nemzeti Banknak szintén van, a GVH a megtévesztő gyakorlatok esetén akkor jár el, ha a szóban forgó és kifogásolható kereskedelmi gyakorlat alkalmas a gazdasági verseny érdemi befolyásolására.

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Magyarországon a hírközlés szabályozási és felügyeleti, illetve a médiafelügyeleti feladatokat látja el, célja minden területen ugyanaz: a fejlődés és a piaci verseny kibontakoztatása; valamint a fogyasztók, felhasználók érdekeinek hatékony képviselete.

 

Összefoglalva, ezt azt jelenti, hogy az NMHH többek között az elektronikus hírközlési és a hírközlési szolgáltatók felügyeletét látja el, és így juttatja érvényre az előfizetők érdekeit, jogait.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a hazai energia- és közszolgáltatások piacának szabályozó hatósága, a nemzetgazdaság stratégiai jelentőségű ágazatait felügyeli. Ellátja az engedélyezési, felügyeleti, árszabályozási, ár- és díjelőkészítői feladatokat a villamosenergia-, a földgáz- és a távhőellátás, illetve a víziközmű-szolgáltatás területén, valamint előkészíti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját. Legfontosabb feladata partnereivel együttműködve az ellátásbiztonság fenntartása, illetve a lakossági, közületi és ipari fogyasztók védelme. Így a felhasználók érdekeit szem előtt tartva folyamatosan ellenőrzi az engedélyesek számlázási, szerződéskezelési és ügyfélszolgálati tevékenységét. Egyúttal lényeges, hogy ellát számos szabályozói, ellenőrzési, energiastatisztikai és tájékoztatási feladatokat is az energiahatékonyság területén.

Budapest Főváros Kormányhivatala

2017. január elsejétől megszűnt a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) és annak jogutódja Budapest Főváros Kormányhivatala lett (BFKH).  A BFKH több különböző, bárki számára nyilvános nyilvántartást vezet egyes, működési engedéllyel rendelkező vállalkozásokról, továbbá bizonyos gazdasági tevékenységgel foglalkozó cégek (például: az utazási irodák) csak úgy nyújthatnak jogszerűen a fogyasztók számára bármilyen szolgáltatást, ha teljesítették az engedélyeztetési, bejelentési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Így többek között fontos szerepe van a BFKH-nak a fekete utazásszervezéssel szembeni fellépésben, és a fogyasztók a nyilvános listából könnyen megtudhatják, hogy az adott cég feketén működik-e. Amennyiben a nyilvántartásban nem szerepel, úgy nem érdemes az érintett utazási vállalkozással szerződést kötniük.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztosági Hivatal (NÉBIH) többek között élelmiszerbiztonsági, élelmiszerlánc-felügyeleti feladatokkal bír, így például javaslatot tesz az élelmiszer- és takarmánybiztonságot veszélyeztető eseményekkel kapcsolatos kormányzati intézkedések kidolgozására, illetve azonosítja az élelmiszer- és takarmánybiztonságra kockázatot jelentő területeket.

A fentieken túl meg kell jegyezni, hogy rendelkezik még további, bizonyos fogyasztóvédelmi feladatkörökkel például az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ), valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) is, több más egyéb szervezet mellett.

 

Készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával.