vasárnap, július 22, 2018
Text Size
Jog Cikkek Termékbemutatón jártunk? Meggondolhatjuk magunkat az indokolás nélküli elállás miatt!

Ebben a rovatban hasznos jogi tanácsokkal, hírekkel valamint jogszabályfigyelővel segítjük az olvasókat a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében.

Az üzleten kívüli értékesítés formájának szabályai szerteágazóak. A jogi szabályozás minden elemének ismertetésére nem vállalkozunk, azonban fontosnak tartjuk egyes szabályok részletesebb magyarázatát. A hatályos szabályozás szerint indokolás nélküli elállási jog illeti meg a vállalkozással kötött szerződése során a fogyasztót 14 napon belül, ha a szerződés megkötésére a vállalkozás üzlethelyiségén kívül került sor.

Ilyen tipikus értékesítés a termékbemutatókon kötött szerződések. A vállalkozások igyekeztek a hatályos szabályozás alól kikerülni azzal, hogy üzlethelyiségükön belül megkötött szerződésnek tekintettek sok, az értelmezéssel egyébként üzlethelyiségükön kívüli értékesítéseket. Éppen ezért érdemes a meg nem oldott vitát békéltető testület vagy bíróság elé vinni, mert az ügy megvizsgálása során az derülhet ki, hogy a felek közötti szerződés értelmezése során a vállalkozás jogértelmezése nem felel meg a hatályos jogszabályoknak. Így a vállalkozás kizárja az üzlethelyiségen kívüli értékesítést előre, holott az ügy részleteiből az derülne ki, hogy ezt nem tehetné meg.

Az üzleten kívüli értékesítés során megkötött szerződéstől elállni kizárólag írásban, igazolható módon lehet. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztó akkor jár el tudatosan, ha a szerződéstől levélben, nem telefonon, nem szóban áll el. Miután a fogyasztó leírja, majd tértivevényes levél útján közli a vállalkozással elállását, őrizze meg levele egy példányát, valamint a feladóvevényt, és a visszaérkező tértivevényt. Legyenek figyelmesek a fogyasztók, hogy a levelet a vállalkozás azon címére küldjék meg, melyet a szerződés erre kijelöl.

Azzal, hogy a fogyasztó elállt a szerződéstől, nem szűnik meg minden kötelezettsége. Köteles ugyanis az átvett terméket a fogyasztó a vállalkozás részére visszaadni. Megteheti ezt személyesen, de akár postai úton is. Amire figyeljenek a fogyasztók, hogy személyes átadásnál írásban erősítse meg a vállalkozás egy átadás átvételi íven, hogy fogyasztó a terméket visszavitte, illetve ha postai úton adja fel fogyasztó a terméket, akkor igazolható módon tegye azt meg, tértivevényes küldeményként.

Ennek bizonyítása ugyanis fogyasztót fogja terhelni, hogy mind elállását, mind a termék visszaszolgáltatási kötelezettségét határidőben teljesítette. Amennyiben a fogyasztó elállási jogát határidőben gyakorolta, és a terméket visszajutatta a vállalkozás részére, úgy a kifizetett vételárat fogyasztónak 14 napon belül vissza kell kapnia a vállalkozástól.

A fogyasztót terheli a termék visszaküldésének a kötelezettsége, kivéve, ha a vállalkozás vállalta ennek a költségnek a megfizetését. A vállalásnak azonban a szerződésben szerepelnie kell.

Előfordul sokszor, hogy a fogyasztó a vállalkozással ugyan megköti a szerződést, de nem kapja meg a terméket, azaz annak átadására egy későbbi időpontban kerülne sor. Ez esetben nem köteles fogyasztó megvárni, hogy a terméket a vállalkozás átadja a részére volt ugyanis olyan vállalkozás, amely arra hivatkozott, hogy nem állhat el a fogyasztó addig a szerződéstől, ameddig át nem vette fogyasztó a terméket. A jogszabály azonban egyértelműen kimondja, hogy a fogyasztó elállhat a termék átvétele előtt is a szerződéstől.

A fogyasztók legyenek figyelmesek az ingyenes szűrővizsgálatok igénybevétele során. Nagyon sok fogyasztó panaszkodik arra, hogy telefonon ingyenes egészségügyi szűrővizsgálat elvégzésére hívta meg őket valaki, sok esetben a fogyasztók be sem tudták azonosítani a vállalkozásokat, azt gondolták egészségügyi intézmény vagy az önkormányzat kereste meg őket, ezért elmentek a megjelölt helyre. A kötelező szűrővizsgálatokra küldi el a háziorvos a betegeket, ezért a fogyasztók minden olyan esetben érdeklődjenek saját orvosuknál amennyiben telefonon kaptak meghívást ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokra.

Az árubemutatóval egybekötött értékesítés esetén a kereskedelmi törvényben előírja, hogy a termékbemutatós cégek kötelesek ügyfélszolgálatot működtetni. Ezen szabályozásra azért volt szükség, mert gyakorta előfordult, hogy a vállalkozások a szerződés megkötését követően elérhetetlenné váltak, a fogyasztó panaszát senkivel sem tudta közölni, nem volt hova visszavinni a terméket.

A vállalkozás ezen felül köteles például telefonos, elektronikus elérhetőséget is biztosítani. Tilos egyebekben az árubemutatóval egybekötött termékértékesítéshez kapcsolódóan ajándék juttatás, árengedmény, kedvezmény, vagyoni előny és ajándéksorsolás reklámja. Tilos továbbá az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során pénzügyi szolgáltatás nyújtása, a készpénz helyettesítő fizetési eszköz használatával összefüggésben nyújtott pénzügyi szolgáltatás kivételével.

Amire azonban az indokolás nélküli elállási jog nem terjed ki, azt részletesen tartalmazza a kormányrendelet. Így nem élhet a fogyasztó indokolás nélküli elállási jogával például a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. Nem élhet a fogyasztó elállási jogával olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ. Tekintettel kell lenni azokra az olyan nem előre gyártott termékre, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, mert ekkor sem illeti meg a fogyasztót elállás. Nem lehet elállni romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Nem lehet elállni olyan lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.