vasárnap, október 21, 2018
Text Size
Jog Cikkek Fogyasztóvédelmi problémája van? - Jelezze a vállalkozásnak nyugodtan!

Ebben a rovatban hasznos jogi tanácsokkal, hírekkel valamint jogszabályfigyelővel segítjük az olvasókat a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében.

Előfordulhat, hogy a panaszt a vállalkozás elutasítja. Két dolgot tehetünk ebben az esetben, beírhatunk a Vásárlók Könyvébe, vagy az elutasítást követően békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhatunk. Elutasítás esetén a vállalkozás ugyanis köteles írásban tájékoztatni arról, hogy panaszunkkal - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezhetjük. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

1.

Amikor a fogyasztó nem volt megelégedve az étterem – szóban közölt – azon válaszával, hogy nem fizethetnek az egy asztalnál ülő fogyasztók külön, mert a vállalkozás ezt a kitételt az étlapon feltüntette, fogyasztó a panaszra kapott válasszal megelégedve nem volt.

Fogyasztó ezért elkérte a vállalkozástól a vásárlók könyvét, melyben a vállalkozással szembeni panaszát írásba foglalta, és bejegyzést eszközölt. A vásárlók könyve másolati példányát a fogyasztó megkapta, a vállalkozás pedig érdemi válaszát a fogyasztóval írásban közölte.

A vállalkozás válasza tartalmilag megegyezett a korábban már a pincér és étteremvezető útján közölt válasszal. A vállalkozás álláspontját továbbra is fenntartotta, a fogyasztó panaszát pedig írásban elutasította.

Láthatjuk tehát a példából, hogy ugyan a fogyasztói panaszt a vállalkozás ott helyben megkísérelte megoldani, amire sajnos nem került sor, mert a fogyasztót a vállalkozás elutasította. Fogyasztónak azonban tudta, hogy minden a fogyasztókkal közvetlen kapcsolatban álló kereskedelmi pl. üzlet, vendéglátó pl. étterem, fogyasztási cikket javító és kölcsönző tevékenységet pl. műszaki kölcsönző, végző helyen lennie kell vásárlók könyvének.

Sok fogyasztó szembesül egyébként azzal is, hogy a panaszügyintézés folyamata a világos szabályok ellenére mégsem megy gördülékenyen. A vállalkozások képviselői sok esetben nem adják oda a fogyasztónak a jegyzőkönyvet, vagy egyáltalán nem vesz fel azt. Ebben az esetben tehát a fogyasztó kérje el a vásárlók könyvét!

Határozottan utasítsa el a fogyasztó a vállalkozásnak azon állítását, hogy neki nincsen vásárlók könyve, mert kell lennie. Nem is hagyta annyiban a fogyasztó a panaszának elintézését, amikor az egyik bevásárló centerben az egyik boltban, igényének érvényesítését kísérelte meg, mert korábban vásárolt ott egy cipőt, ami tönkre ment. A vállalkozás elutasította a fogyasztót, de jegyzőkönyvet nem volt hajlandó felvenni, álláspontját pedig nem adta egyéb módon írásba. A fogyasztó ezért a boltot elhagyva felkereste a bevásárló központ recepcióját, és elkérte annak vásárlók könyvét, mellyel a fogyasztó később tudta bizonyítani, hogy megkísérelte a vállalkozással rendezni vitáját, mely eredményre nem vezetett.

A vásárlók könyve nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű lapot tartalmazó nyomtatvány, tartalmazza a kereskedő nevét, címét és székhelyét, valamint cégjegyzékszámát, továbbá az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát és a vásárlók könyve használatba vételének időpontját.

A vásárlók könyvét a jegyző hitelesíti, és a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi. A vásárlók könyvének jól látható és elérhető helyen kell lennie, olyan helyen, ahol a fogyasztó hozzá jutása nem ütközik akadályokba. A vásárlók könyve mellé kell tenni egy tollat, hogy ez se jelentsen akadályt a fogyasztó bejegyzésének megtételében.

A vásárlók könyvébe tett bejegyzésünk vonatkozhat az üzlet működésével, az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszok és javaslatok megtételére. A bejegyzésünk tehát lehet pozitív is.

A vállalkozás nem tanúsíthat olyan magatartást, mely a bejegyzést akadályozná vagy befolyásolná.

A vásárlók könyvébe tett bejegyzésünket a vállalkozás köteles írásban, érdemben megvizsgálni, annak eredményéről pedig tájékoztatni minket. A jegyző és a fogyasztóvédelmi hatóság a bejegyzéseket és az azzal kapcsolatos eljárást két évig visszamenőleg vizsgálhatja.

A vállalkozást tehát a hatóság felhívhatja adott esetben annak igazolására, hogy a vásárlók könyvébe tett panasszal kapcsolatosan eljárt –e a vállalkozás. Ebben az esetben a vállalkozással kapcsolatosan a hatóság eljárást indít, és felhívhatja a vállalkozást a nem teljesített kötelezettsége teljesítésére, a jogsértő állapot megszüntetésére, amennyiben pedig úgy ítéli meg, akkor akár bírság kiszabására is sor kerülhet.

2.

Az igényérvényesítés egyik eszközét láttuk tehát az 1. pontban. Ezen felül a nem rendezett jogvita továbbra is fennáll, mellyel nem hatósághoz tudunk fordulni, hanem békéltető testülethez vagy bírósághoz. Amennyiben tehát a vállalkozás és fogyasztó között jogvita alakult ki, melyet megoldani nem sikerült, és a vállalkozás elutasította a fogyasztó igényének teljesítését, akkor a fogyasztónak joga van igényét békéltető testülethez vagy bírósághoz vinni.

A békéltető testületek minden megyében a kereskedelmi- és iparkamara mellett működnek. Eljárásuk gyors, egyszerű, szakmai, és a fogyasztó részére ingyenes. A testület a fogyasztói jogvitákat elsődlegesen egyezséggel kísérelik meg rendezni, és amikor erre nem kerül sor, akkor hoznak döntést.

A döntések lehetnek kötelezőek vagy nem kötelezőek, attól függően, hogy a vállalkozás elfogadta elfogadja e magára nézve kötelezőnek a testület eljárását. Amennyiben elfogadja, akkor ún. alávetési nyilatkozatot tesz, ez esetben végrehajtható határozat születhet. Amennyiben nem fogadta el, és a fogyasztói kérelem megalapozott, akkor ajánlás jöhet létre. Az ajánlásról a vállalkozás eldönti, teljesíti-e azt vagy sem. Az ajánlás nem teljesítés esetén a döntés tartalma az interneten közzétételre kerül.